تیم یاری

تیم ما متشکل از متخصصان بسیار با استعدادی است که با اهدای وقت و دانش حرفه‌ای خود به سازماندهی یاری کمک می‌کنند تا ما بتوانیم به کودکان بیشتری یاری برسانیم. اعضای هیئت مدیره و داوطلبان ما، هیچ گونه مبلغی به عنوان دستمزد و حقوق از یاری دریافت نمی‌کنند.

سیاوش محمدی
سیاوش محمدیرئیس هیئت مدیره
هاله نوروزی
هاله نوروزیعضو هیئت مدیره
حسین انسی
حسین انسیعضو هیئت مدیره
مینا عباسی
مینا عباسیعضو هیئت مدیره
کامیار فروزش
کامیار فروزشعضو هیئت مدیره
مینا کاتبی
مینا کاتبیعضو هیئت مدیره
مینو محسنی
مینو محسنیعضو هیئت مدیره
پریسا زرنگار
پریسا زرنگارعضو هیئت مدیره
سارا باغچه سرایی
سارا باغچه سراییعضو هیئت مدیره
مجید محمدی
مجید محمدی مسئول بخش عضویت
رضا توکلی
رضا توکلیحسابدار داخلی
شیدا شفیعی
شیدا شفیعیمسئول جشنواره فیلم یاری
داوید خبازی
داوید خبازیمسئول ارتباطات و بازاریابی
سروش علمی
سروش علمیمسئول روابط عمومی
ترانه شیبانی
ترانه شیبانیپژوهشگر
مریم دلفروش
مریم دلفروشعضو هیئت انتخابات
ایمان خیاطان
ایمان خیاطانمدیر هنری و وبسایت