اطلاعات بنیاد یاری

شماره ثبت در سوئد : ۲۵۰۷-۸۱۷۶۰۵

صندوق پستی: Box 10041, 750 10 Uppsala, Sweden

آدرس دفتر یاری: 5th fl., Sankt Göransgatan 159, 112 17 Stockholm

تلفن : ۰۸۵۱۷۶۰۳۸۸ – ۰۷۳۷۷۰۴۰۴۲

روشهای پرداخت

شما میتوانید از طرق مختلف کمکهای خودرا به صورت ماهانه پرداخت کنید: اتوگیرو(در سوئد) و کارت بانکی و فاکتور(در سوئد)

تاریخ انتقالات مالی ۲۸م هر ماه میلادی است.

تغییر روش پرداخت

شما می توانید کارت، بانک و یا حساب بانکی که از آن کمک مالی ماهانه خود را انجام ‌می‌دهید در هر زمان تغییر دهید.

لغو پرداخت ماهیانه

همچنین اشتراک پرداخت کمک‌های مالی ماهانه به کودکان،‌ در هر زمان با اراده شما قابل لغو شدن است.

برای انجام این کار می توانید با بخش عضویت ما تماس بگیرید و یا از طریق ارائه دهنده کارت و یا بانک خود، اشتراکتان را لغو نمایید.

برای متوقف کردن انتقال/ پرداختی که هنوز انجام نشده است، شما باید حداقل ۵ روز قبل از تاریخ معین، لغو کردن آن را به یاری اطلاع  دهید، علی رغم اینکه آیا پرداخت از طریق کارت انجام می‌شود یا از طریق انتقال بانکی. اگر این کار را از طریق ارائه دهنده کارت یا بانک خود انجام دهید، لازم است تغییرات حداقل ۱ روز قبل از تاریخ تعیین شده انجام شود.

تاریخ انتقالات مالی ۲۸م هر ماه میلادی است.

برای این کار با بخش عضویت ما از راه های زیر تماس بگیرید.

Box 10041
750 10 Uppsala
Sweden

0851760388

0737704042

support@yari.se