Project Description

گروه هماهنگی‌ در ایران

گروه هماهنگی‌ در ایران یک گروه چهار نفره است که با ۷۲* پیوندگر (رابط معتمد) بنیاد یاری به طور مرتب در تماس هستند. آنها همچنین مسئول گردآوری کارنامه‌های دانش آموزان، رساندن کمک هزینه‌های مالی به دست پیوندگران و همچنین هدایت پروژهای بزرگ مانند ساختن مدرسه‌ها هستند.

*این تعداد تا زمستان سال ۱۳۹۹