عیدی شما می‌تواند یک زندگی را تغییر دهد

۱ کودک از هر ۵ کودک در ایران از تحصیل باز میماند و شما میتوانید با عیدی خود این شرایط را تغییر دهید
بنیاد یاری در ۲۰ سال گذشته به هزاران دانش آموز نیازمند کمک کرده تا به تحصیل خود ادامه دهند و در حال حاضربیش از ۱۰۰۰ دانش آموز تحت پوشش دارد.

Invite friends