بله یاری به طور منظم برنامه های فرهنگی،‌ هنری از قبیل کنسرت، سمینار و سایر رویدادها را برگزار می کند.