از طریق صرافی های معتبر که در سوئد کرون دریافت می کنند و مبلغ آن را به ریال به حساب مرکزی یاری در ایران واریز می کنند. یاری صحت این روند را با کنترل اداره نظارت مالی سوئد تضمین کرده است.