هنگامی که شما می خواهید پشتیبان یک دانش آموز بشوید، از بین دانش آموزانی که بیشترین مدت در لیست انتظار ما بوده‌اند یک نفر به شما معرفی می‌گردد و دریافت کمک هزینه ماهانه از طریق یاری به این دانش آموز شروع می شود. یاری باید اطمینان حاصل کند که دانش آموز واقعا به مدرسه می رود و ادامه تحصیل می دهد