پنج نفر در گروه هماهنگی و بیش از ۷۲ نفر به عنوان پیوندگر(رابط) به صورت مستقیم با دانش آموزان کار می کنند.