همکاران ما در محل، داوطلبان با انگیزه‌ای هستند که بدون دریافت دستمزد مستقیما با دانش آموزان ارتباط دارند. هر پیوندگر مسئول یک گروه ۱۵ نفره از دانش آموزان است که وضعیت تحصیلی و حضور آنها در مدرسه را پیگیری می‌کند و کمک هزینه ماهیانه را نیز به خانواده‌ها پرداخت می‌نماید.