در درجه اول پیوندگران محلی ما پس از یک تحقیق جامع، دانش آموزی که دارای شرایط دریافت کمک است را پیشنهاد می دهند. یک بررسی نیز توسط گروه هماهنگی یاری در تهران انجام می شود تا دانش آموز مطابق معیارهای ما در لیست انتظار قرار گرفته و جستجو برای یافتن پشتیبان آغاز شود. همچنین هر عضو یاری می‌تواند خانواده‌ها و دانش آموزان نیازمند را پیشنهاد دهد تا مورد بررسی و تحت پوشش قرار گیرند، به شرطی که خودش مایل باشد که از دانش آموز پیشنهاد شده حمایت کند و بنیاد یاری در آن منطقه پیوندگر داشته باشد.