یاری برای دانش آموزان نیازمند لیست انتظار دارد و به طور کلی بر اساس اینکه چه کسی بیشترین زمان انتظار را داشته، مرتب شده است. اما گاهی بسته به نیاز اضطراری یک دانش آموز می‌تواند این اولویت بندی زمانی تغییر کند.