شما می‌توانید با دانش آموز تحت حمایت خود و خانواده اش از طريق پیوندگر ارتباط داشته باشید. هنگامی که پشتیبان می شوید، می توانید تلفن و ایمیل پیوندگر را دریافت کنید تا به طور مستقیم با او تماس بگیرید. به یاد داشته باشید که آنها داوطلب هستند و در مناطق روستایی ممکن است پوشش مخابراتی خوبی  نداشته باشند، اما اگر چندین بار سعی کردید و موفق به تماس نشدید، به ما در بخش عضویت به نشانی support@yari.se ایمیل بزنید تا به شما در برقراری ارتباط کمک کنیم.