غیر از اینکه به عنوان پشتیبان، کارنامه دانش آموز را هر ترم دریافت خواهید کرد، می توانید مستقیما با خانواده‌ تحت پوشش تماس بگیرید و به طور خلاصه از آنها در مورد وضع زندگی و روند تحصیلی دانش آموز سوال کنید