بستگی به اینکه چگونه می خواهید کمک کنید، می‌توانید وظایف مختلفی را در بنیاد یاری به عهده بگیرید. شما می‌توانید سفیر،‌ پشتیبان،‌ پیوندگر، داوطلب و یا همکار یاری بشوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی همکاری با یاری لطفا با ایمیل ما تماس بگیرید info@yari.se و یا برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی کمک لطفا به صفحه داوطلب در یاری مراجعه کنید.