هر شخصی می‌تواند با پرداخت ۶۰۰  کرون حق عضویت در سال عضو یاری شود (می‌توان آن را ماهیانه نیز پرداخت کرد). این حق عضویت ها جمع آوری شده و تمامی آن صرف کمک به دانش آموزان نیازمند در ایران می شود.