گروه هماهنگی در ایران متشکل از پنج نفر است که هماهنگی کلیه امور در محل  و ارتباط با پیوندگرها (که با دانش آموزان در ارتباط مستقیم هستند) را به عهده دارند. گروه هماهنگی مسئول بررسی نمرات دانش آموزان، انجام نمونه گیری آماری برای بررسی چگونگی وضعیت دانش آموزان، توزیع وجوه نقد به پیوندگرها و هدایت پروژه های بزرگ یاری مانند ساختن مدرسه در ایران هستند.