هدف ارگان “کنترل اعانات سوئد” این است که مبالغ جمع‌آوری شده برای اهداف انسان دوستانه، خیریه، فرهنگی و سایر فعالیت‌های عام المنفعه، تحت یک کنترل درست و اصولی باشد. به این ترتیب که سازمان‌ها و انجمن‌های دارنده شماره حساب ۹۰، مبالغ جمع آوری شده را صرف هزینه‌های غیرضروری نکنند، از اصول بازاریابی سالم پیروی کنند و روش‌های مناسب برای کنترل اعانات نیز توسعه یابد.

http://svenskinsamlingskontroll.se/