یاری برای دانش آموزان نیازمند دارای مشکلات مالی در ایران، با ارائه کمک هزینه ماهانه، فرصت مدرسه رفتن فراهم می کند.