یاری با انتقال پول نقد مستقیم به خانواده‌ها کار می کند به شرطی که فرزندان دانش آموز آنها به مدرسه بروند و درس بخوانند. همچنین به شرطی که خانواده‌ها حق بررسی وضعیت تحصیلی فرزندانش را به یاری بدهند. این روش کار “انتقال نقدی مشروط” نامیده می شود، تحقیقات نشان داده که این روش  یکی از موثرترین روش های خیریه است. درباره نحوه کار ما در اینجا بیشتر بخوانید.