یاری یک سازمان خیریه است با این هدف که همه کودکان، صرف نظر از پس زمینه های اجتماعی و اقتصادی، باید فرصت تحصیل پیدا کنند. یاری به طور مستقیم با خانواده‌های مستمند در ارتباط است و کمک هزینه ماهانه دانش‌آموزان نیازمند را تامین می کند به شرطی که آنها حضور مستمر در مدرسه داشته باشند . این سازوکار، روش انتقال نقدی مشروط (CCT) نامیده می‌شود و تحقیقات نشان داده که یکی از موثرترین روش‌های خیریه است.

دفتر بنیاد یاری در سوئد قرار دارد و اخیرا شعبه یاری در کانادا شروع به کار کرد!