سفیران یاری شخصیت های برجسته اجتماعی،‌ فرهنگی و هنری هستند که از ارتباطات خود برای جذب همگان به فعالیت های یاری و شرایط دانش آموزان استفاده می کنند.   برای دیدن اسامی آنها  صفحه همکاران یاری را مطالعه کنید.