کمپین اول مهر

 

بنیاد یاری طی ۲۰ سال گذشته برای بیش از هزاران دانش‌آموز کمک هزینه تحصیلی فراهم کرده است و هم اینک نیز حدود ۸۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش دارد.

در آستانه اول مهر برآنیم که تعداد ۵۰ دانش‌آموز نیازمند که در لیست انتظار بنیاد هستن را با همیاری شما به مدرسه بفرستیم.

کمک نقدی

با کمک‌های نقدی خود آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان بسازید. 

پرداخت با کارت

حامی مالی ماهانه 

امکان تحصیل به یک دانش‌آموز هدیه کنید و حامی مالی او به صورت ماهانه شوید. شما می‌توانید پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز تحت حمایت خود را مستقیما دنبال کنید.

حامی میشم!

همراهی با کمپین

در این همراهی کافیست حامی یک دانش‌آموز شوید و از دوستانتان هم دعوت کنید به کمپین “حامی بیشتر، دانش‌آموز بیشتر” ملحق شوند. 

حامی مالی ماهانه 

امکان تحصیل به یک دانش‌آموز هدیه کنید و حامی مالی او به صورت ماهانه شوید. شما می‌توانید پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز تحت حمایت خود را مستقیما دنبال کنید.

حامی میشم!

کمک نقدی

با کمک‌های نقدی خود آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان بسازید. 

پرداخت با کارت

همراهی با کمپین

در این همراهی کافیست حامی یک دانش‌آموز شوید و از دوستانتان هم دعوت کنید به کمپین “حامی بیشتر، دانش‌آموز بیشتر” ملحق شوند.