تیم یاری

تیم ما متشکل از متخصصان بسیار با استعدادی است که با اهدای وقت و دانش حرفه‌ای خود به سازماندهی یاری کمک می‌کنند تا ما بتوانیم به کودکان بیشتری یاری برسانیم. اعضای هیئت مدیره و داوطلبان ما، هیچ گونه مبلغی به عنوان دستمزد و حقوق از یاری دریافت نمی‌کنند.

سیاوش محمدی
سیاوش محمدیرئیس هیئت مدیره
مینا کاتبی
مینا کاتبیعضو هیئت مدیره
حسین انسی
حسین انسیعضو هیئت مدیره
مینو محسنی
مینو محسنیعضو هیئت مدیره
علی عتیقه فروش
علی عتیقه فروشعضو هیئت مدیره
پریسا زرنگار
پریسا زرنگارعضو هیئت مدیره
الهه حمیدی
الهه حمیدیعضو هیئت مدیره
فاطمه زروانی
فاطمه زروانیعضو هیئت مدیره
رضا توکلی
رضا توکلیحسابدار داخلی
مجید محمدی
مجید محمدیمسئول بخش عضویت
سارا باغچه سرایی
سارا باغچه سراییبخش عضویت
هاله نوروزی
هاله نوروزیبخش صندوق درمانی
داوید خبازی
داوید خبازیمتخصص ارتباطات و بازاریابی
ترانه شیبانی
ترانه شیبانیپژوهشگر
مریم دلفروش
مریم دلفروشعضو هیئت انتخابات
ساشا حسنی
ساشا حسنیعضو هیئت انتخابات
پریسا جوانمرد
پریسا جوانمردعضو هیئت انتخابات
محسن خلخالی
محسن خلخالیمسئول یاری در کانادا
ویدا جان نثار
ویدا جان نثارمسئول رویدادها در کانادا
ایمان خیاطان
ایمان خیاطانمدیر مارکتینگ و طراح رابط کاربری