تیم یاری

تیم ما متشکل از متخصصان بسیار با استعدادی است که با اهدای وقت و دانش حرفه‌ای خود به سازماندهی یاری کمک می‌کنند تا ما بتوانیم به کودکان بیشتری یاری برسانیم. اعضای هیئت مدیره و داوطلبان ما، هیچ گونه مبلغی به عنوان دستمزد و حقوق از یاری دریافت نمی‌کنند.

سیاوش محمدی
سیاوش محمدیرئیس هیئت مدیره
حسین انسی
حسین انسیعضو هیئت مدیره
مینا کاتبی
مینا کاتبیعضو هیئت مدیره
مینو محسنی
مینو محسنیعضو هیئت مدیره
پریسا زرنگار
پریسا زرنگارعضو هیئت مدیره
کامیار فروزش
کامیار فروزشعضو هیئت مدیره
مینا عباسی
مینا عباسیعضو هیئت مدیره
فاطمه زروانی
فاطمه زروانیعضو هیئت مدیره
احسان ایجادی
احسان ایجادیعضو هیئت مدیره
مهوش گردینی
مهوش گردینیعضو هیئت مدیره
مجید محمدی
مجید محمدی مسئول بخش عضویت
سارا باغچه سرایی
سارا باغچه سراییبخش عضویت
هاله نوروزی
هاله نوروزیبخش صندوق درمانی
صندوق درمانی یگانه برای کودکان
رضا توکلی
رضا توکلیحسابدار داخلی
فرامرز نیل‌فروشان
فرامرز نیل‌فروشانحسابدار داخلی
داوید خبازی
داوید خبازیمسئول ارتباطات و بازاریابی
سروش علمی
سروش علمیمسئول روابط عمومی
نگین نمازی
نگین نمازیعضو بخش ارتباطات
ایمان خیاطان
ایمان خیاطانمدیر هنری و وبسایت
مریم دلفروش
مریم دلفروشعضو هیئت انتخابات
پریسا جوانمرد
پریسا جوانمردعضو هیئت انتخابات
ساشا حسنی
ساشا حسنیعضو هیئت انتخابات
ترانه شیبانی
ترانه شیبانیپژوهشگر
پریناز ایجادی
پریناز ایجادیپژوهشگر