نحوه جديد پرداخت کمک های مالی

ما در يك برهه زمانی دشوار قرار گرفته ایم و البته در این شرایط سخت کودکان آسیب پذیر تر خواهند بود. تلاش ما در بنیاد يارى بر اين است كه همواره وضعيت موجود را از نزديك دنبال كنيم. به همين منظور به طور منظم با ۱۵۷۴ دانش آموز و خانواده هایشان با کمک حدود ١٠٠ نفر رابط های یاری در ایران در تماس هستیم، تا از وضعيت معيشتي و رفاهي دانش آموزان تحت پوشش مطلع شويم. ما احساسات ونگرانى هاى شما اعضای يارى را درک می کنیم. اصلی ترین مسئولیت ما اين است که با تمرکز بر تسهیل رفاه و [...]